top of page
Bergteknik 4.jpg

Bergteknik

Vi utför besiktning av alla typer av slänter, däribland naturliga, konstruerade och sprutbetongförstärkta slänter, och utför både nyinspektion och återsyner av både nya och befintliga slänter. Vi lämnar förstärkningsrekommendationer för permanent förstärkning och för att säkerställa en god arbetsmiljö under pågående produktion.

Bergsyner

Bergtekniker från Byrån Berg- och Sprängteknik har lång vana av att syna både naturliga och konstgjorda slänter med avseende på deras stabilitet och är väl förtrogna med alla former av förstärkning.


Oavsett om det rör sig om permanent förstärkning eller tillfällig förstärkning för att möte arbetsmiljömässiga krav kommer Byrån Berg- och Sprängteknik snabbt ut på plats till Ert projekt, oavsett vart i hela Mälardalen och Stockholmsområdet det är beläget, och levererar förstärkningsrekommendationer av högsta kvalitet

Vi erbjuder även en produktionsnära tjänst som vi kallar "precisionsskrotning", vilket innebär att vi närvarar på plats under det avslutande skedet av maskinskrotningen för att övervaka arbetet och tillsammans med maskinisten optimera slänten för de fortsatta arbetena. Detta minimerar mängden övrig förstärkning som behövs.

Precisionsskrotning

Utöver den vanliga arbetsprocessen med en släntsyn följt av en rapport och sedan en återsyn arbetar Byrån Berg- och Sprängteknik även föredragsvis tillsammans med Er förstärkningsentreprenör och deras maskinist under det sista skedet av maskinskrotningen för att göra en så kallad ”precisionskrotning”. Denna minimerar mängden övrig förstärkning som krävs för att säkra slänten, så som bult och sprutbetong, genom att naturligt stabila strukturer i slänten skrotas fram.

Vi utför besiktningar av bergrum, bergtunnlar, betongtunnlar och andra underjordiska anläggningar, både i form av statusbesiktning och åtgärdsbesiktning

Bergrum och tunnlar

Byrån Berg och Sprängteknik är väl förtrogna med att besiktiga bergrum och bergtunnlar, både statusbesiktningar och åtgärds-besiktningar. Vi använder oss av de standardiserade metoderna inom branschen, så som Q-systemet. Stort fokus läggs på att bedöma vattengenomflödet då detta är en av de snabbaste nedbrytnings-processerna under mark, och tillsammans med våra välrenommerade samarbetspartners inom hydrologi kan vi även utföra flödesmätningar. Beroende på Ert behov kan Byrån Berg- och Sprängteknik utföra allting från översiktliga besiktningar som färdigställs snabbt, till utförliga statusbesiktningar som involverar noggrann bomknackning. Vi lämnar även förslag på förstärkningsåtgärder.

Vi utför bergbottenbesiktning av frilagt berg inför anläggning av berggrundlagda konstruktioner, för att verifiera bergets hållfasthet.

Bergbottenbesiktning

Frilagd bergbotten bör besiktigas av en bergssakkunnig innan den belastas, samtidigt som arbetet ofta inte kan vänta. Byrån Berg- och Sprängteknik står alltid redo att snabbt skicka ut en bergtekniker till Ert projekt, oavsett vart i Mälardalen eller Stockholmsområdet det är beläget, för att bedöma bergbotten avseende både prognostiserad tryckhållfasthet och behovet av eventuella förstärkningsåtgärder. Ni får ett utlåtande direkt på plats av bergteknikern samt en skriftlig rapport för relationshandlingarna.

Oavsett om hela bergbotten är frilagd eller om den endast är frilagd punktvis kan våra bergsakkunniga även utföra en geologisk kartering av området för att upplysa Er om svaghetszoner och andra utsatta områden som sannolikt kommer kräva förstärkning för att tillåta prognostiserad grundtryck.

Vi erbjuder rådgivning och assistans med framtagning av tekniska beskrivningar, kravställningar samt kontrollprogram för bergschaktnings- och förstärkningsarbeten.

Kravställning och teknisk beskrivning

Kravställningar, tekniska beskrivningar, kontrollprogram, med mera, utgör centrala delar av projekteringsunderlaget samt förfrågningsunderlaget, och beroende på hur de är formulerande kan de ha stor påverkan på projektgenomförandets kostnad och tidsåtgång. Avsaknaden av kravställningar och en korrekt teknisk beskrivning gällande bergarbeten kan också innebära risker för tvister med bland annat grannfastigheter och internt inom projektet, mellan beställarorganisationen och utförande entreprenör. Byrån Berg- och Sprängteknik assisterar projektet genom att ta fram dessa underlag, eller genom att kvalitetsgranska befintliga underlag.

Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder även uppföljning av kravställningar, kontrollprogram och utförande av bergarbeten, samt assistans till byggledare genom teknikstöd inom bergteknik och sprängteknik.

Vi utför ytbergskartering i projekteringssyfte, för att bedöma bergets beskaffenhet, hållfasthet och förstärkningsbehov.

Kartering

Omfattande geotekniska undersökningar kan vara dyra, så i ett tidigt skede av projektet är en ytbergskartering utförd av en geolog sannolikt den mest kostnadseffektiva metoden för att få en bild av berget i området. En geolog från Byrån Berg- och Sprängteknik kan identifiera de huvudsakliga bergarterna i området, beskriva deras utbredning samt göra kvalificerade bedömningar av deras beskaffenhet, vilket ger värdefull information kring tryckhållfasthet, förstärkningsbehov, med mera.

bottom of page