top of page
Sprängteknik 2.jpg

Riskanalys

Vi utför riskanalyser i enlighet med Svensk Standard för alla former av vibrationsalstrande markarbeten, inklusive sprängning, spontning, pålning, schaktning och packning. Riskanalyserna presenterar riktvärden och restriktioner samt ett förslag på kontrollprogram som omfattar bland annat vibrationsmätning, syneförrättning och markrörelser.

Riskanalys

Riskanalytiker vid Byrån Berg- och Sprängteknik har lång erfarenhet av att upprätta riskanalyser för alla typer av projekt; små, stora, enkla och komplexa. Vi upprättar riskanalyser för alla former av vibrations-alstrande markarbeten, vilket inkluderar sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och rivning. Samtliga riskanalyser baseras på Svensk Standard.

 

I riskanalysen ingår en inventering, bedömning av rikt-, gräns- och komfortvärden för fastigheter, anläggningar ovan och under mark samt utrustningar, ett förslag på ett kontrollprogram avseende bland annat vibrationsmätning och  syneförrättning

 

Vi erbjuder även ett en utökad riskanalys där kontrollprogrammet även omfattar en bergsakkunnigs utlåtande om berget som förekommer i området samt associerade risker. Riskanalysen inkluderar även en fördjupad sprängteknisk analys som behandlar losshållningen av berget och riktar sig mot den utförande entreprenören för att underlätta dennes arbete.

Vi erbjuder även utökade riskanalyser som omfattar en sprängteknisk bedömning kring losshållning av berget, och är anpassade för sprängningsentreprenören.

Sprängteknisk bedömning

Riskanalytiker vid Byrån Berg- och Sprängteknik har lång erfarenhet av att upprätta riskanalyser för alla typer av projekt; små, stora, enkla och komplexa. Vi upprättar riskanalyser för alla former av vibrations-alstrande markarbeten, vilket inkluderar sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och rivning. Samtliga riskanalyser baseras på Svensk Standard.


I riskanalysen ingår en inventering, bedömning av rikt-, gräns- och komfortvärden för fastigheter, anläggningar ovan och under mark samt utrustningar, ett förslag på ett kontrollprogram avseende bland annat vibrationsmätning och  syneförrättning


Vi erbjuder även ett en utökad riskanalys där kontrollprogrammet även omfattar en bergsakkunnigs utlåtande om berget som förekommer i området samt associerade risker. Riskanalysen inkluderar även en fördjupad sprängteknisk analys som behandlar losshållningen av berget och riktar sig mot den utförande entreprenören för att underlätta dennes arbete.

Vi granskar riskanalyser och kontrollprogram för att bedöma deras kvalitet samt behov av kompletterande uppgifter.

Granskning

Att innehålla rådande riktvärden för vibrationer kan vara utmanande om markarbetena bedrivs i närheten av vibrationskänsliga objekt eller på korta avstånd till byggnader. Den nuvarande trenden i branschen är att undvika sprängning i dessa lägen, men genom att tillämpa välplanerad försiktig sprängning kan berguttaget nästan alltid utföras med sprängning, vilket sparar stora mängder tid och pengar. Byrån Berg- och Sprängteknik arbetar nära Er entreprenör för att ta fram sprängplaner som möjliggör detta.

Vi erbjuder rådgivning och utvärdering av lämpligt val av losshållningsmetod, innan en riskanalys har upprättats, för att undersöka huruvida sprängning är den mest kostnadseffektiva losshållningsmetoden för projektet och om en riskanalys därmed är nödvändig för hela eller delar av bergschakten.

Losshållningsmetod

De riskanalyser som Byrån Berg- och Sprängteknik levererar är anpassade för att underlätta sprängningsentreprenörens arbete, och belyser viktiga faktorer så som vilken fastighet som kommer att vara dimensionerande, förväntade vibrationsnivåer i olika delar av inventeringsområdet, samt rekommendationer kring losshållningen. Bergschakt via sprängningsarbete är inte alltid den mest tids- eller kostnadseffektiva metoden, för hela eller delar av schakten. Byrån Berg- och Sprängteknik erbjuder därför även sprängteknisk rådgivning kring val av metod för berguttaget, redan innan en riskanalys har producerats. Vi arbetar tillsammans med projektet och upphandlade entreprenörer för att optimera losshållningen vad det avser tid, pengar och kravställningar.

Vi erbjuder vibrationsanalytiska tjänster för komplexa projekt med övertrampsproblematik och svårtolkade mätresultat i närheten av vibrationskänsliga byggnader, anläggningar och utrustningar, där analys av insamlade mätdata i kombination med en berg- och sprängteknisk undersökning kan optimera sprängningsarbetena, undvika övertramp och förhindra stopp i produktionen.

Vibrationsanalys

I komplexa projekt kan det uppstå situationer då rådande riktvärden är svåra att innehålla, då mätresultaten är svårtolkade eller då sprängningsarbetena får oväntade utslag på mätinstrumenten. Komplexa interaktioner med berget och dess strukturer är ofta svaret, och genom att kombinera vibrationsanalys av insamlade mätdata med en berg- och sprängteknisk undersökning kan rekommendationer kring lämnas kring hur bergschakten fortskrider utan övertramp och med större säkerhet.

Byrån Berg- och Sprängteknik besitter multidisciplinär kompetens inom de olika teknikområdena bergteknik, sprängteknik och mätteknik, inklusive djupgående kunskap om markarbetesinducerade vibrationer, och kan tack vare denna breda kompetens stötta projektet i komplexa frågor och situationer.

Vi erbjuder även ägare av olika typer av anläggningar och vibrationskänslig utrustning att ta fram och utvärdera riktvärden, för olika typer av markarbeten.

Riktvärden

För Er som ägare av anläggningar och känslig utrustning hjälper vi Er att ta fram riktvärden för Er vibrationskänsliga utrustning.

Byrån Berg- och Sprängteknik har djupgående kunskap kring rikt-, gräns och komfortvärden, vad som är standard inom branschen samt hur lämpliga riktvärden för Er anläggning eller utrustning tas fram.

Vi erbjuder rådgivning och assistans med framtagning av tekniska beskrivningar, kravställningar samt kontrollprogram för bergschaktnings- och förstärkningsarbeten.

Letade Ni efter en annan tjänst?

Oförutsedda och komplexa problem, så som dålig bergkvalitet, förbisedda känsliga anläggningar, oroade tredjemän och förseningar hos leverantörer och entreprenörer, kan påverka projektets planering och budget. Vi är alltid beredda att tillsammans med Er ta fram skräddarsydda tjänster som åtgärdar dessa problem, för att underlätta Ert projekt och reducera Er arbetsbörda.

 

Utöver våra standardtjänster erbjuder vi även konsultation inom ett flertal andra teknikområden, med hjälp av våra samarbetspartners. Byrån Berg- och Sprängteknik har nära kontakt med ett flertal välrenommerade företag inom olika angränsade teknikområden, som kompletterar våra interna tjänster på ett väldigt bra sätt. Genom dessa samarbeten kan vi erbjuda Er ett komplett paket med konsulttjänster, som effektiviserar Era projekt och minimerar Er handpåläggning.

Här följer ett urval av våra kompletterande tjänster;

Mätteknik. Vi erbjuder ett urval av mättekniska tjänster inom bland annat vibrationsmätning, bullermätning, stomljudsmätning, mätning av luftstötvågor, vattenprovtagning, produktionsmätning, inmätning, avvägning, laserscanning och drönarmätning.

Syneförrättning. Vi erbjuder syneförrättningstjänster av bostäder, anläggningar och betongtunnlar samt besiktning av rökkanaler.

 

Geo/Hydro/Berg. Vi erbjuder konsulttjänster inom bland annat geoteknik, hydrologi och bergmekanik.

Letade Ni efter en annan tjänst? Ingen fara. Vi är alltid beredda att
ta fram anpassade tjänster för just Era behov, och listan med våra samarbetspartners växer ständigt. Välkomna att kontakta oss.

bottom of page